Privacybeleid

Hieronder volgen de voorwaarden van de wettelijke overeenkomst tussen u en AUPCON.

Door de AUPCON-website te bezoeken, te bekijken of te gebruiken, geeft u toe dat u deze voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee instemt dat u gebonden bent aan deze voorwaarden en dat u zich houdt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief wet- en regelgeving op het gebied van export en wederuitvoer. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik deze website dan niet.

Deze website kan andere eigendomsvermeldingen en copyrightinformatie bevatten, waarvan de voorwaarden moeten worden nageleefd en gevolgd. Informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

Informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. AUPCON kan ook te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen aanbrengen in de producten of de programma's die in deze informatie worden beschreven.

AUPCON aanvaardt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie die door AUPCON wordt verstrekt en het gebruik van dergelijke informatie is op eigen risico van de ontvanger. AUPCON biedt geen garantie dat gemelde problemen kunnen worden opgelost met behulp van de informatie die AUPCON verstrekt. Door het verstrekken van informatie verleent AUPCON geen licenties op auteursrechten, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten.

AUPCON wil geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u ontvangen via onze website. Houd er rekening mee dat alle informatie of materiaal die naar AUPCON wordt verzonden, als NIET vertrouwelijk wordt beschouwd. Door AUPCON informatie of materiaal te sturen, verleent u AUPCON een onbeperkte, onherroepelijke licentie voor het gebruiken, reproduceren, weergeven, uitvoeren, wijzigen, verzenden en distribueren van die materialen of informatie, en u stemt er ook mee in dat AUPCON vrij is om ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons voor welk doel dan ook stuurt. We zullen uw naam echter niet vrijgeven of anderszins publiceren over het feit dat u materialen of andere informatie bij ons hebt ingediend, tenzij:

  1. Wij vragen uw toestemming om uw naam te gebruiken.
  2. We informeren u eerst dat het materiaal of andere informatie die u naar een bepaald deel van deze site verzendt, zal worden gepubliceerd of anderszins zal worden gebruikt met uw naam erop
  3. Wij zijn hiertoe wettelijk verplicht.

Informatie die AUPCON op het World Wide Web heeft gepubliceerd, kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, programma's en diensten van AUPCON die niet zijn aangekondigd of niet beschikbaar zijn in uw land. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat AUPCON van plan is dergelijke producten, programma's of diensten in uw land aan te kondigen. Raadpleeg uw plaatselijke AUPCONbusiness-contactpersoon voor informatie over de producten, programma's en diensten die mogelijk voor u beschikbaar zijn.

De verplichtingen van AUPCON met betrekking tot haar producten en diensten worden uitsluitend beheerst door de overeenkomsten waaronder deze worden geleverd. Als u een product of dienst van AUPCON verkrijgt van deze website die wordt geleverd zonder een overeenkomst, wordt dat product of die dienst geleverd "AS-IS" zonder enige garantie, expliciet of impliciet, en uw gebruik van dat product of die dienst is voor uw rekening. eigen risico.

AUPCON doet geen enkele uitspraak over enige andere website waartoe u via deze website toegang hebt. Wanneer u een niet-AUPCON-website bezoekt, zelfs een website die het AUPCON-logo kan bevatten, moet u begrijpen dat deze onafhankelijk is van AUPCON en dat AUPCON geen controle heeft over de inhoud op die website. Bovendien betekent een link naar een niet-AUPCON-website niet dat AUPCON de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alles wat u selecteert voor uw gebruik vrij is van zaken als virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere items van destructieve aard.

In geen geval zal AUPCON aansprakelijk zijn jegens enige partij voor enige directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade voor enig gebruik van deze website, of op enige andere hypergelinkte website, inclusief, maar niet beperkt tot, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs als we uitdrukkelijk op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Alle informatie wordt door AUPCON alleen op "AS IS"-basis verstrekt. AUPCON biedt geen verklaringen en garanties, expliciet of impliciet, inclusief de impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid en niet-inbreuk.

AUPCON kan deze voorwaarden op elk moment herzien door deze publicatie bij te werken. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan dergelijke herzieningen en dient u daarom deze pagina regelmatig te bezoeken om de dan geldende voorwaarden te bepalen waaraan u gebonden bent.

NEEM CONTACT OP