Privacybeleid

Hieronder volgen de voorwaarden van de wettelijke overeenkomst tussen u en AUPCON.

Door de AUPCON-website te bezoeken, te bekijken of te gebruiken, geeft u toe dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord bent gebonden te zijn en dat u zich zult houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief export- en herexportcontrolewetten en -regelgeving. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik deze website dan niet.

Deze website kan andere eigendomsvermeldingen en copyrightinformatie bevatten, waarvan de voorwaarden moeten worden nageleefd en gevolgd. Informatie op deze website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. AUPCON kan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen en wijzigingen aanbrengen in de producten of de programma's die in deze informatie worden beschreven.

AUPCON aanvaardt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie die door AUPCON wordt verstrekt en het gebruik van dergelijke informatie is op eigen risico van de ontvanger. AUPCON geeft geen garanties dat gemelde problemen kunnen worden opgelost met behulp van de informatie die AUPCON verstrekt. Door het verstrekken van informatie verleent AUPCON geen licenties op auteursrechten, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten.

AUPCON wil geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u ontvangen via onze website. Houd er rekening mee dat alle informatie of materiaal dat naar AUPCON wordt verzonden, als NIET vertrouwelijk wordt beschouwd. Door AUPCON informatie of materiaal te sturen, verleent u AUPCON een onbeperkte, onherroepelijke licentie om die materialen of informatie te gebruiken, reproduceren, weergeven, uitvoeren, wijzigen, verzenden en distribueren, en gaat u er ook mee akkoord dat AUPCON vrij is om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons voor welk doel dan ook toestuurt. We zullen uw naam echter niet vrijgeven of op andere wijze bekendmaken dat u materialen of andere informatie aan ons hebt verstrekt, tenzij:

  1. Wij vragen uw toestemming om uw naam te gebruiken.
  2. We informeren u eerst dat het materiaal of andere informatie die u naar een bepaald deel van deze site verzendt, zal worden gepubliceerd of anderszins zal worden gebruikt met uw naam erop
  3. Wij zijn hiertoe wettelijk verplicht.

De verplichtingen van AUPCON met betrekking tot haar producten en diensten worden uitsluitend beheerst door de overeenkomsten waarbij deze worden geleverd. Als u via deze website een product of dienst van AUPCON verkrijgt die zonder overeenkomst wordt geleverd, wordt dat product of die dienst geleverd “AS-IS” zonder enige garantie, expliciet of impliciet, en is uw gebruik van dat product of die dienst naar eigen goeddunken. eigen risico.

AUPCON doet geen enkele uitspraak over enige andere website waartoe u via deze website toegang krijgt. Wanneer u een website bezoekt die niet van AUPCON is, zelfs als deze het AUPCON-logo bevat, dient u te begrijpen dat deze onafhankelijk is van AUPCON en dat AUPCON geen controle heeft over de inhoud op die website. Bovendien betekent een link naar een niet-AUPCON-website niet dat AUPCON enige verantwoordelijkheid onderschrijft of aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van een dergelijke website. Het is aan u om voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat alles wat u voor uw gebruik selecteert, vrij is van items zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere items van destructieve aard.

In geen geval zal AUPCON jegens welke partij dan ook aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade voor enig gebruik van deze website of een andere hypergelinkte website, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs als we uitdrukkelijk op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Alle informatie wordt door AUPCON uitsluitend op “AS IS”-basis verstrekt. AUPCON geeft geen verklaringen en garanties, expliciet of impliciet, inclusief de impliciete garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid en niet-inbreuk.

AUPCON kan deze voorwaarden op elk moment herzien door dit bericht bij te werken. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke herzieningen en dient u daarom deze pagina regelmatig te bezoeken om de op dat moment geldende voorwaarden te bepalen waaraan u gebonden bent.